Lessen

Nieuw!!!
Vrij Atelier van De Foudgumse School 
Geen zin meer om een complete opleiding te volgen maar ben je wel een gevorderd figuratief schilder? Dan is Vrij Atelier misschien iets voor jou. Tijdens vrij atelier kun je een beroep doen op een vakdocent.
Je kunt kiezen uit 30 halve of 30 hele dagen vrij werken in een ruim atelier in aanwezigheid van een vakdocent voor vragen, hulp, raad en/of werkbespreking.
Maximaal 10 schilders.
Lesdag: donderdag
Prijs: 30 halve dagen 10:00 tot 12:30 uur of 13:30-16:00 uur € 900,-
30 hele dagen (60 dagdelen) € 1.800,-
Docenten: Peter B. van Houten of Cees Booij.
Je kunt je opgeven via mail@defoudgumseschool.nl

De Foudgumse School, de opleiding
Zin in een leerzame en pittige vakopleiding? Zie www.defoudgumseschool.nl
Je kunt je nu nog opgeven voor 2024-2025.

Schilderlessen in Atelier Van Houten:
Kennismaking met Peter B. van Houten op 10 zaterdagen 9:30-12:00 uur. € 395,- Je kunt je weer opgeven voor 2024-2025.

Algemene voorwaarden

Atelier Van Houten
Administratie: Kolkreed 1, 9154 AS Foudgum
Kamer van Koophandel, Atelier Van Houten 01150762 0000

De herfst-, kerst-, voorjaar- en meivakantie is gelijk aan die van het basis onderwijs in het Noorden.
Tijdens vakantieperioden en nationale feestdagen wordt geen les gegeven.
Correspondentie, informatievoorziening en versturen van nota’s vindt plaats via het door de cursist opgegeven e-mailadres.

Opzegging
Eventuele opzegging dient, uitsluitend schriftelijk, voor 1 juni 2024 te geschieden.

Opzeggen kan via e-mail (alleen als u van de directie van Atelier Van Houten een e-mail retour krijgt is deze afmelding ontvangen) of per aangetekende brief.

Inschrijfvoorwaarden
Door inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden van Atelier Van Houten.

Inschrijven
Inschrijven kan gedurende het hele jaar.

Lesgeld
Deelname aan de opleiding is slechts mogelijk na betaling van het lesgeld.
De betaling dient voor 1 september op banknummer NL96RABO0307 8503 31 t.n.v. Peter van Houten te zijn over gemaakt.

Annulering
In geval van inschrijving heeft de cursist 7 werkdagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de opleiding kosteloos te annuleren, mits de cursist nog niet aan de opleiding heeft deelgenomen of het moment van inschrijving binnen drie weken voor aanvang van de opleiding ligt.

Geen resititutie!
Er vindt geen restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld plaats vanwege het door de cursist missen of niet bijwonen van lessen.
Wanneer lessen wegens ziekte van de docent, lock down of weeralarm niet worden gegeven zal De directie van Atelier Van Houten alles in het werk stellen om de les in te halen met uitzondering van de eerste door ziekte van de docent of weeralarm uitgevallen les.

Wijzigingen persoonlijke gegevens
Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie van Atelier Van Houten.

Materiaal
Het lesgeld is exclusief materiaal.

Portretrecht
De directie van Atelier Van Houten maakt foto(reportage)’s van cursisten.
De foto’s kunnen door Atelier Van Houten gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op o.a. de website, brochures etc. Door inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Tegen publicatie kan schriftelijk bezwaar gemaakt worden. De directie van Atelier Van Houten zal zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Klachtenprocedure
Atelier Van Houten hanteert onderstaande klachtenprocedure.

A. Bij een klacht dient zo spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met de zakelijk directeur Dinie Goedhart 0519-296219.
B. Als er geen overeenstemming wordt bereikt volgt het schriftelijk indienen van de klacht gericht aan De Directie van Atelier Van Houten , Kolkreed 1, 9154 AS Foudgum. De directie verplicht zich binnen twee weken uitsluitsel te geven.
C. Klachtencommissie Atelier Van Houten
de heer B. Douma
Swartzenbergstraat 2
9104 HK Damwoude

Wanneer de klacht niet naar volle tevredenheid wordt opgelost is het Nederlands recht van toepassing.
• De klachtencommissie verplicht zich tot volledige geheimhouding.

Aansprakelijkheid
De directie van Atelier Van Houten is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan de opleiding, het handelen of nalaten van werknemers en /of andere personen die door of vanwege Atelier Van Houten te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Atelier Van Houten gebruik is gemaakt, tenzij aan Atelier Van Houten opzet of grove schuld kan worden verweten.
De directie van Atelier Van Houten is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal danwel schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

Vertrouwelijkheid
Met persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Atelier Van Houten
KvK 01150762 0000
Kolkreed 1
9154 AS Foudgum,
0621856006 / 0646246527

mail@defoudgumseschool.nl

klik op e-mail

www.peterbvanhouten.nl

Atelier Van Houten/De Foudgumse School heeft in 2011, 2015, 2019 de audit voor de registratie in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) met succes doorlopen!